socha svobody

Socha Svobody u Tokia. (foto: depositphotos)

replika

socha svobody tokio japonsko